משרד עו"ד יוסף ישורון

Articles

תכנון ובניה

 

במשרד יוסף ישורון ושות' קיימת היכרות מעמיקה של דיני התכנון והבנייה וחוקי הרשויות המקומיות. עורכי הדין של המשרד פעלו בליווי פעילויות פיתוח עירוני ובייעוץ לגורמים ולחברות ציבוריות, עירוניות ופרטיות בכל הקשור לתגבור של זכויות בנייה, הכנת תוכניות בניין עיר, הטמעת היבטים תכנוניים וניסוח תקנונים לתוכניות בניין עיר, ובליווי התוכניות לאורך כל שלבי אישורן במוסדות התכנון.

 

מנגד, מייצג המשרד – מעת לעת – תושבים, שכנים וגופים המתנגדים לתכניות ולבקשות למתן היתרים של יזמים, הן בפני גופי התכנון והן – בעת הצורך – בפני ערכאות שיפוטיות.

 

עורכי הדין מהמשרד ייצגו חברות פיתוח עירוניות בפני מוסדות התכנון ובפני בתי המשפט, וכן בפני שמאים מכריעים ומומחים אחרים, בכל הקשור לתביעות לתשלום פיצויים עקב הפקעות מקרקעין, היטלי השבחה ופיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה בשל פגיעה במקרקעין  עקב אישורה של תוכנית בניין עיר וכד'. בשנים האחרונות, עוסק המשרד גם בליווי בקשות להיתרי בנייה, המוגשות בהתאם לתמ"א 38.

 

עבודתם של עורכי הדין מתבצעת תוך שיתוף פעולה עם שמאי מקרקעין, אדריכלים, מהנדסים, מודדים ומומחים נוספים, החלפת דעות ותיאום פעילויות לגבי כל הליכי התכנון ושלביו.

 

משרד יוסף ישורון ושות' עוסק במתן חוות-דעת משפטיות בכל הנושאים הנוגעים לחוקי התכנון והבניה, ובכלל זה: סיכויי השבחת קרקעות, תוספות בנייה, היתרי בנייה, אגרות והיטלי השבחה, צווי הפסקת עבודה ושימוש עקב פעולה ללא היתרי בניה, הפקעות ועוד. פעילות המשרד כוללת הופעה וייצוג בפני כל הגורמים הרלוונטיים, כגון: ועדות מקומיות ומחוזיות והמועצה הארצית לתכנון ובניה, וכן ועדות ערר ובתי משפט.

 

השותפים במשרד הינם בעלי הסמכה לשמש כתובעים מטעם היועהמ"ש לממשלה בהליכים פליליים בענייני תכנון ובניה והגנת הסביבה, וכן בהליכים אזרחיים בנושאי מקרקעין.